ZWYCIĘSTWO JEST KONSEKWENCJĄ
Aktualności
Logo
Uwaga - ważna zmiana i ułatwienie w zakresie badań medycznych dla uprawiających piłkę nożną KONIECZNIE PRZECZYTAJ
2019-03-19
Uwaga - ważna zmiana i ułatwienie w zakresie badań medycznych dla uprawiających piłkę nożną KONIECZNIE PRZECZYTAJ

Długo było nam - środowisku piłkarskiemu - czekać na przełomowy krok w dziedzinie obowiązkowych badań medycznych dla dzieci uprawiających piłkę nożną. Znamy ten problem, kiedy trudno było się dostać do lekarza medycyny sportowej, a tylko tacy uprawnieni byli do przeprowadzania tego typu badań. Od marca br. przepisy ulegają zmianie, a to co najwazniejsze to fakt, że od teraz kartę zdrowia zawodnika może, po wykonaniu badania, podbijać lekarz pierwszego kontaktu i że jest ono ważne przez 1 rok. Oto szczegóły... .

 


Cytujemy komunikat podkreślając najwazniejsze fragmenty:

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w dniu 11 marca 2019 r., Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników.


Zmianie uległa treść §§ 23-25 Uchwały. Zgodnie z aktualnym brzmieniem:

§ 23

1. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:

- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

- lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

 

2. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz zawodnicy profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

 

3. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

 

4. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

 

5. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania badań określają:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.).

 

§ 24

  1. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 23  jest  ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono  ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).
  2. W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia o którym mowa w § 23 ust. 1 i 2 lub oświadczenia o którym mowa w § 23 ust. 3 potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny.

 

 

--------------------------

Podsumowując, cieszymy się z tej zmiany i domyślamy się, że cieszą się także rodzice. Ale uwaga... przepisy przepisami, niemniej życie płynie nieco wolniej niż dokumentacja więc już dziś wiemy, że zanim lekarze rodzinni masowo zaczną orzekać i realizować te badania, to najpierw możemy spotkać się z ich niechęcią lub... nieznajomością przepisów - wobec czego mogą odmówić.

O przykładach pozytywnych i negatywnych z różnych części kraju czytamy dziś m.in. w tym artykule  KLIK

W przypadku odmowy podbicia badań przez lakarza rodzinnego polecamy spokojne wytłumaczenie lekarzowi tej kwestii podczas wizyty wraz z podaniem rozporządzeń przytoczonych powyżej (może się dokształcą od ręki lub po godzinach), a jeśli to nie poskutkuje, to należy poszukać innego lekarza rodzinnego, zgłosić się do dyrekcji lub w ostateczności można uda się do lekarza sportowego (jak dotychczas).

Ale żeby nie było, że zostawiamy Was rodziców z tym problemem samych, to wyprzedzająco przekazujemy dziś tj. 19.03 pismo do Miejskiego Centrum Medycznego w Libiążu celem zapoznania dyrekcji i lekarzy z nowymi przepisami i przygotowaniem się do obsługi wg nowych przepisów. Mamy nadzieję, że ośrodek (ten i inne) stanie na wysokości zadania. W razie wizyty możecie się powołać, że do Dyrekcji trafiło takie właśnie pismo (publikujemy to pismo na naszym profilu facebook).

 

A w związku z tym, że zbliża się sezon ligowy, to prosimy KAŻDEGO rodzica o sprawdzenie u trenera do kiedy dziecko ma ważne badania lekarskie i wykonanie nowych badań u lekarza pierwszego kontaktu. Oczywiście Ci, którzy chcą w dalszym ciągu mogą te badania wykonywać w poradni Medycyny Sportu - teraz macie Państwo dowolność wyboru. 


PS. obecnie, w wyniku przebudowy struktury naszej strony www, nie są widoczne daty wygasnięcia badań poszczególnych zawodników, ale docelowo ta funkcjonalność będzie działać.

O termin obecnej ważności badań Waszych dzieci prosimy zatem pytać trenerów i zająć się tematem zanim zaczną się rozgrywki (przypominamy, że bez ważnych badań zawodnik nie zostanie dopuszczony do meczu ligowego).